TM_205

2 13|1|2023 #205 Αναπτυξιακό έργο στην Πάρο από την Intrakat Καθοδόν βρίσκονται τα δύο πρώτα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι- κών Υποθέσεων, ύστερα από την ψή- φιση του νόμου 5006/2022 Σπίτι μου - Στεγαστική πολιτική για τους νέ- ους, αξιοποίηση της δημόσιας περι- ουσίας για κοινωνική κατοικία , που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 239 Α΄/22.12.2022). Αρχικά, το πρόγραμμα «Σπίτι μου» αφορά δράσεις, συνολικού ύψους 1,75 δισ. ευρώ, από τα οποία εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περί τους 137.000 δικαιούχους, που θα εξασφα- λίσουν προσιτή κατοικία υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Για το πρόγραμμα των χαμηλότοκων δανείων προβλέπεται ότι εντός Φεβρουαρίου θα εκδοθεί ο οδηγός εφαρμογής του προ- γράμματος και τον Μάρτιο, θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους και, σταδιακά, η έγκριση από τις τράπεζες. Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι των άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων είναι άτομα, ηλικίας 25-39 ετών, με ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως το όριο που προβλέπεται για τη χορή- γηση επιδόματος θέρμανσης και οι οποίοι δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλ- ληλο για την κατοικία τους. Κατά δεύτερον όσον αφορά στο πρό- γραμμα «Κάλυψη», το οποίο προβλέ- πει τη φιλοξενία αιτούντων άσυλο σε αστικά διαμερίσματα, οι εξελίξεις έχουν ως εξής: • Τον Φεβρουάριο θα αναπτυχθεί η ψηφιακή πλατφόρμα για τους ιδιοκτήτες και τους δυνητικούς ωφελούμενους, προκειμέ- νου οι πρώτοι να δηλώσουν επίσημα τη διαθεσιμότητα του ακι- νήτου τους και οι δεύτεροι να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής. • Η παράδοση των κατοικιών στους δικαιούχους εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου. Έρχονται χαμηλότοκα δάνεια για την απόκτηση 1ης κατοικίας Σημαντικές αλλαγές αναμένονται στο αεροδρόμιο της Πάρου μετά την υπο- γραφή σύμβασης 33 εκατ. ευρώ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τη ν Intrakat . Το έργο έρχεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της επιβατικής κίνησης στο νησί, κάτι που θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Το αναπτυξιακό έργο υποδομών περι- λαμβάνει εργασίες που θα εκτελεστούν για την κατασκευή νέου κτιρίου αερο- σταθμού και νέου πύργου ελέγχου του Αεροδρομίου, συνολικής επιφάνειας 12.117 τ.μ., με όλες τις προβλεπόμενες Η/Μ εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και διαχείρισης επιβατικής κίνησης, την αμφίπλευρη επέκταση του υφιστάμε- νου διαδρόμου προσγειώσεων/απο- γειώσεων συνολικά κατά 400 μέτρα, με τα συνοδευτικά έργα διαμόρφωσης ζωνών ασφαλείας και επέκτασης φω- τοσήμανσης και διαγράμμισης και την αμφίπλευρη κατά πλάτος επέκταση του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών κατά 140 μέτρα. Ακόμα, η Intrakat θα προχωρήσει σε δι- αμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του νέου κτιρίου, συνολικής επιφάνει- ας περίπου 47.000 τ.μ., στον οποίο θα περιλαμβάνονται χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, λεωφορείων, πεζοδρό- μια, χώροι πρασίνου, υδραυλικά έργα, οδοφωτισμός κ.λπ., καθώς και στη σύνδεση του οδικού δικτύου της Πά- ρου με τον Αερολιμένα. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται, επί- σης, η κατασκευή νέου πυροσβεστικού σταθμού και η επέκταση της δυναμικό- τητας της υφιστάμενης εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού λυμάτων.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjE3Njcz