TM_195

2 16|12|2022 #195 Στην πρώτη ημέρα του INNO DAY της Oppo, η εταιρεία παρουσίασε δύο πολύ ενδιαφέρουσες τεχνολογίες. Η πρώτη είναι ένα Bluetooth audio SoC με συμ- βατότητα 24-bit/192-kHz, με την ονο- μασία MariSilikon Y και η δεύτερη, η συσκευή υγείας OHealth H1 . Το Oppo OHealth H1 είναι μια εξε- λιγμένη συσκευή τηλεϊατρικής (Telemedicine), η οποία με την αξιοποί- ηση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να βοηθήσει στη σωστή ιατρική διάγνωση (AI-Assisted Diagnosis), ενώ παράλλη- λα είναι μια συσκευή για την καθημε- ρινή διαχείριση της προσωπικής υγείας (Daily Health Management). Η συσκευή παρακολούθησης υγείας H1 της οικογένειας OHealth είναι βο- λική και κατάλληλη για επαγγελματίες. Είναι εξοπλισμένη με αισθητήρες υψη- λής ευαισθησίας και είναι ικανό να κα- ταγράφει 6 είδη δεδομένων υγείας με ακρίβεια, όντας ένα λεπτό και ελαφρύ προϊόν. Οι περισσότεροι αισθητήρες για την παρακολούθηση δεδομένων υγείας είναι ιατρικού προτύπου, αλλά το H1 εί- ναι επίσης σχεδιασμένο για να ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι και τον τρόπο ζωής μιας οικογένειας, καθιστώντας ευκολό- τερη τη δημιουργία ρουτινών παρακο- λούθησης για προληπτική υγειονομική περίθαλψη. Ως το πρώτο προϊόν κάτω από το brand OHealth, το OHealth H1 θέτει τις βάσεις για τη φιλοδοξία της εταιρείας να πα- ρέχει έξυπνες επαγγελματικές και βο- λικές λύσεις υγειονομικής περίθαλψης σε χρήστες, νοσοκομεία και κλινικές, ξεκλειδώνοντας τις τεράστιες δυνατό- τητες των έξυπνων συσκευών υγείας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες OHealth έχουν σχεδιαστεί για να προάγουν την ανάπτυξη της διάγνωσης AI, της διαχεί- ρισης υγείας και της τηλεϊατρικής για να προσφέρουν περισσότερες επαγγελμα- τικές υπηρεσίες υγείας σε χρήστες και επαγγελματικά ιατρικά ιδρύματα. Κατασκευάζοντας το δικό της Bluetooth audio SoC, η Oppo στοχεύει να σπάσει τα τεχνολογικά bottleneck και για να ανακαλύψει εκ νέου την ασύρματη εμπειρία ήχου για το μέλλον. Με βάση τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των χρηστών, η OPPO παρατήρησε ότι λόγω των περιορισμών της τρέχουσας τεχνολο- γίας Bluetooth, οι χρήστες αναγκάζονται να θυσιάσουν την ποιότητα του ήχου στον βωμό της ευκολίας μιας ασύρματης σύν- δεσης. Και καθώς η AI έχει εισαχθεί στις τεχνολογίες ήχου, οι χρήστες λογικό είναι να αναμένουν πιο καθηλωτικές μουσικές εμπειρίες και περισσότερους τρόπους εξα- τομίκευσης της μουσικής τους μέσα από το λεγόμενο computational audio. Το MariSilicon Y είναι το πρώτο Bluetooth SoC που βασίζεται στην τε- λευταία διαδικασία N6RF. Είναι εστι- ασμένο στην παροχή της καλύτερης ποιότητας ήχου Bluetooth και υπολογι- στικής ισχύος στο είδος του. Με το MariSilicon Y που υποστηρίζει τα 192 KHz, μπορεί να μεταδοθεί για πρώ- τη φορά ήχος εξαιρετικά καθαρός χωρίς απώλειες 24 bit μέσω Bluetooth. Η εξαιρετικά υψηλή υπολογιστική ισχύς του MariSiliconY θα μπορεί να υποστηρίξει την επόμενη γενιά εφαρμογών ήχου μέσω τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργώντας μια χωρική εμπειρία ακρόασης για ένα επίπε- δο βύθισης που δεν έχει υπάρξει έως τώρα. Μακροπρόθεσμα, θα δημιουργήσει επίσης περισσότερες δυνατότητες στον μελλοντι- κό υπολογιστικό ήχο. H Oppo δεν απέκλεισε να παρέχει το MariSilicon Y σε άλλους κατασκευα- στές, στο πλαίσιο των συνεργασιών της, τις οποίες στοχεύει να ενδυναμώσει περαιτέρω. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η εται- ρεία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναπτύξει ακόμη και το δικό της κύ- ριο SoC για mobile συσκευές, όπως τα smartphone, αρκούμενη στο να σχολι- άσει ότι «η διαδικασία Έρευνας και Ανά- πτυξης είναι μια πολύ δύσκολη διαδικα- σία» κι ότι «επί παρόντος εστιάζουμε, ώστε βήμα-βήμα να ενδυναμώσουμε τις ικανότητες μας στο R&D» και «θα σας κρατάμε ενήμερους για όποιες μελλο- ντικές εξελίξεις μας». Αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς είναι ότι η απάντηση τη ς Oppo σ το ερώτη- μα που τέθηκε στην αρχή της παρα- γράφου είναι «όχι επί του παρόντος, τουλάχιστον». Στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλεια, το Αγία Σοφία-OPAP Arena Stadium, μιας ομάδας ταυτισμένης με τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, πρόκειται να λειτουργήσουν δύο μουσεία, το ένα αφιερωμένο στην ιστορία της ομάδας – Μουσείο της ΑΕΚ – και το άλλο αφιερωμένο στον πολιτι- σμό των μικρασιατών προσφύγων – Μουσείο προσφυγικού πολιτισμού. Τα δύο αυτά μουσεία, όπως έχει γίνει και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του γηπέδου, θα εξοπλιστούν με προϊόντα του τμήματο ς Business Solutions τ ης LG. Η LG θα εξοπλίσει τα νέα μουσεία του γηπέδου της ΑΕΚ Της Βασιλικής Χονδροδήμου Οι νέες τεχνολογίες της Oppo Του Στάθη Ασπιώτη

RkJQdWJsaXNoZXIy NjE3Njcz