TM_179

2 24|11|2022 #179 Νέος διαγωνισμός ψηφιακού μετασχηματισμού από την ΕΔΥΤΕ Έπεσαν οι υπογραφές για το μεγαλύτερο έργο σιδηροδρομικής υποδομής Στη σιδηροδρομική σήραγγα Παναγοπούλας στην Αχαΐα, την τέταρτη μεγαλύτερη της χώρας, πραγματοποιήθηκε η τελε- τή υπογραφής της σύμβασης για το έργο ολοκλήρωσης της γραμμής Ροδοδάφνη Αιγίου – Ρίο. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο σιδηροδρομικής υποδομής στην Ελ- λάδα από το 2017. Οι υπογραφές «έπεσαν» παρουσία του πρω- θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος πραγματοποιεί περιο- δεία στην περιοχή της Αχαΐας. Το έργο ανα- λαμβάνει η κοινοπρα- ξία ΤΕΡΝΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙ- ΟΣ με έκπτωση 8,29%, ενώ αναθέτουσα αρχή είναι η ΕΡΓΟΣΕ. Το κόστος του μαζί με το ΦΠΑ φτάνει τα 129,5 εκατ. ευρώ, ενώ η διάρκεια των εργασιών έχει οριστεί στους 36 μήνες, οπότε αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του 2025. Η χρηματοδότηση του έργου καλύπτεται αρχικά από το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και στη συνέχεια από πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέων σιδηροδρομικών σταθμών και στάσεων, την ηλεκτροκίνηση, τη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση των σταθμών. Συγκεκριμένα, θα κατα- σκευαστούν 28,8 χιλιόμετρα διπλής σιδηροδρομικής υποδομής, 4 σιδηροδρομικές στά- σεις σε Ροδοδάφνη, Σε- λιανίτικα, Καμάρες και Άγιο Βασίλειο, 3 σιδη- ροδρομικοί σταθμοί σε Ψαθόπυργο, Αραχω- βίτικα και Ρίο, εγκατα- στάσεις πληροφορικής εντός της σήραγγας Παναγοπούλας, σύγ- χρονο σύστημα αμφί- δρομης σηματοδότη- σης με τηλεχειρισμό και ETCS επιπέδου 1, σύστημα ηλεκτροκίνησης 25kV50Hz με τηλεδιοίκηση και σύγ- χρονο σύστημα τηλεπικοινωνιών. Το έργο αυτό αναβαθμίζει το σιδηροδρομικό δίκτυο και έχει σκοπό να βελτιώσει την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ενώ υπολογίζεται ότι το εξπρές ηλεκτροκίνητο δρομολόγιο θα μπορεί να πραγματοποιεί τη διαδρομή Αθήνα – Ρίο μέσα σε λι- γότερο από 2 ώρες. Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνα ς διακηρύσσει Α νοιχτό Ηλε- κτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τη Μετάπτωση δεδομένων του υφιστά- μενου πληροφοριακού συστήματος «Ανθρώπινου Δυναμικού» των ΚΕΠ , στο πλαίσιο του υποέργου 7 της Πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των παρεχό- μενων υπηρεσιών». Ο ανάδοχος του έργου καλείται: • Να μελετήσει και να υλοποιήσει την μετάπτωση και μεταφορά των υπαρχό- ντων δεδομένων από τα υφιστάμενα συστήματα, ώστε να είναι αξιοποιήσιμα από το νέο σύστημα κατά 100%. • Να αναπτύξει νέο σύστημα διαχείρι- σης (ΚΕΠ-MANAGER), το οποίο θα αξι- οποιεί τα δεδομένα που θα έχουν προ- κύψει από την προηγούμενη φάση της μετάπτωσης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχε- ται στο συνολικό των 69.130 ευρώ με ΦΠΑ. Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε 5 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης που θα καταρτιστεί μεταξύ ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και του Αναδόχου. Η σύμβαση θα ανατε- θεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρου- σας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρο- νικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Καταληκτική ημερομηνία για την παρα- λαβή των προσφορών είναι η Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00. Της Αφροδίτης Μπαλίδου Του Χάρη Ματθαίου

RkJQdWJsaXNoZXIy NjE3Njcz