TM_145

2 6|10|2022 #145 Δύο έργα ΣΔΙΤ, συνολικού κόστους επένδυσης 254 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, στην οποία συμμετείχαν: ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανά- πτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιά- δης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευ- μάτων, Νίκη Κεραμέως, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, o Υπουργός Επικρατείας – αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έρ- γου, Άκης Σκέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυ- λακάκης και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιος Καραγιάννης. Πρόκειται για τα έργα Ανέγερση φοι- τητικών εστιών και συνεδριακού κέ- ντρου στις πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας . Το έργο Ανέγερση φοιτητικών εστιών και συνεδριακού κέντρου στις πανε- πιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αφορά στη με- λέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λει- τουργία, τεχνική διαχείριση, υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας στις φοιτητι- κές εστίες, καθώς και συνεδριακό κέντρο στην πανεπιστημιούπολη Κοζάνης, όπως και φοιτητικές εστίες στην πανεπιστημι- ούπολη Φλώρινας, Καστοριάς και Πτολε- μαΐδας. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακε- δονίας εξυπηρετεί 41.000 φοιτητές, ενώ η έλλειψη ιδιόκτητων εστιών, καθώς και η διασπορά των υφιστάμενων εγκατα- στάσεων, καθιστούν προβληματική τη λειτουργία και αυξάνουν το λειτουργι- κό κόστος του Πανεπιστημίου. Το έργο, όσον αφορά στην πανεπιστημιούπολη Κοζάνης προβλέπει φοιτητικές εστίες δυναμικότητας 350 ατόμων και ένα πο- λυδύναμο Συνεδριακό Κέντρο δυναμι- κότητας 700 ατόμων. Στην πανεπιστημι- ούπολη Φλώρινας, προβλέπει φοιτητικές εστίες δυναμικότητας 150 ατόμων. Στην πανεπιστημιούπολη Καστοριάς, προ- βλέπει φοιτητικές εστίες δυναμικότητας 150 ατόμων. Στην πανεπιστημιούπολη Πτολεμαΐδας, προβλέπει φοιτητικές εστίες δυναμικότητας 100 ατόμων. Η δημιουργία υψηλού επιπέδου κτιρια- κών δομών έρευνας και εκπαίδευσης θα εξοικονομήσει πόρους από τη μείωση της μίσθωσης χώρων, θα αυξήσει τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών και θα εξασφαλίσει πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση για φοιτητές με περιορισμέ- νες οικονομικές δυνατότητες. Η σύμπραξη Ύδρευση Νήσου Κέρκυ- ρας αφορά στην κατασκευή, χρηματο- δότηση, συντήρηση και λειτουργία του έργου ύδρευσης στο νησί της Κέρκυρας και έχει ως στόχο την υδροδότηση του νησιού μέσω της συλλογής επιφανει- ακών υδάτων στους ταμιευτήρες Με- λισσουδίου και Καλαμιώτισσας κατά τους χειμερινούς μήνες και τη διάθεσή τους κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Να σημειωθεί ότι η υδροδότηση του νησιού γίνεται σήμερα από 149 γεω- τρήσεις, πολλές εκ των οποίων με νερό όχι της υψηλότερης ποιότητας. Με το συγκεκριμένο έργο αντιμετωπίζεται το οξύτατο πρόβλημα ύδρευσης της Κέρ- κυρας, εξασφαλίζεται η παροχή καλής ποιότητας νερού επαρκούς ποσότητας, η ένταξη των επιπτώσεων της κλιματι- κής αλλαγής στον υδατικό σχεδιασμό, καθώς και η πρόσβαση των οικισμών σε επαρκείς ποσότητες και καλής ποιότη- τας πόσιμου νερού. 254 εκατ. ευρώ για έργα ΣΔΙΤ σε Δ. Μακεδονία και Κέρκυρα Θετική ήταν η έκβαση των πολύμηνων δια- πραγματεύσεων που έγιναν με σκοπό την κα- τάρτιση της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης που αφορά όλους τους εργαζόμε- νους της ΕΡΤ. O πρόεδρος ΔΣ-ασκών καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ, Κωνσταντίνος Ζούλας, συ- νυπέγραψε τη σχετική σύμβαση με τους εκπρο- σώπους 5 εκ των 6 επιχειρησιακών Σωματείων της δημόσιας τηλεόρασης, (ΕΕΕΡΤ, Πανελλήνιο Σωματείο Σκηνοθετών και Διευθυντών Παραγωγής ΜΜΕ, ΠΑΣΥΜΗΤΕ, ΠΑ- ΣΥΠΑΤΕΚΑΛ και ΠΣΥΠΕΡΤ), τα οποία εκπροσω- πούν το 94% των εργαζομένων στην ΕΡΤ. Η επιτευχθείσα συμφωνία θεωρείται σημαντι- κότατη, καθώς γίνεται σε μια ιδιαίτερα δύσκο- λη περίοδο λόγω της πρωτοφανούς ενεργει- ακής και οικονομικής κρίσης, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι η τελευταία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην ΕΡΤ είχε υπογραφεί το 2007, δηλαδή πριν από 15 ολόκληρα χρόνια. ΕΡΤ: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μετά από 15 χρόνια

RkJQdWJsaXNoZXIy NjE3Njcz