TM_102

4 5|7|2022 #102 Το Google Cloud αποκτά νέες λειτουργίες ασφαλείας Το Google Cloud αναβαθμίζεται με δύο νέες δυνατότη- τες ασφαλείας, με την εγγενή ενσωμά- τωση του πλαισίου ταξινόμησης και απόκρισης σε απει- λές MITER ATT&CK, όπως και την ενσω- μάτωση προστασίας έναντι επιθέσεων DDoS. Το Cloud Armor είναι το brand της Google για τις υπη- ρεσίες μείωσης επι- θέσεων DDoS και για το web Firewall. Αντιγράφει πολλές από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε παραδοσιακώς δομημένα συστήματα προστασίας DDoS, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού per client rate, των captcha που βοηθούν στην εξάλειψη των αι- τημάτων bot και της μηχανικής μάθησης για την εξουδετέρωση επιθέσεων Level 7. Η προσθήκη MITER επιτρέπει στους χρήστες να αντιστοιχίσουν τα ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου ασφαλεί- ας του Google Cloud στη ρουμπρίκα της MITER ATT&CK για την ταξινόμηση των απειλών και του σχεδιασμού απόκρισης, δίνο- ντας τους έτσι τη δυνατότητα να αυτοματοποιούν ορισμένους τύπους απόκρισης ασφαλείας. Η Google γίνεται ανταγωνιστική Σύμφωνα με ειδικούς, οι αναβαθμίσεις αυτές σημαίνουν ότι η Google φ τάνει τους ανταγωνιστές της όσον αφορά στην ασφάλεια του Public Cloud της. Λειτουρ- γίες προστασίας DDoS, όπως αυτές που υιοθέτησε η Google, είναι δια- θέσιμες και χρησι- μοποιούνται πολύ καιρό από παρό- χους, συμπεριλαμ- βανομένης της ίδιας της Google, η οποία τις χρησιμοποιεί για την προστασία των δικών της υπολογι- στικών πόρων. Ο κύριος αναλυτής της Forrester Research, Lee Sustar, σχολίασε ότι οι προσθήκες αυτές δεν εξαλείφουν πλήρως την ανάγκη για πρόσθετα προϊόντα ασφαλείας για πολλούς χρήστες του Public Cloud της Google. Τόσο ο Sustar όσο και ο Αντιπρόεδρος και αναλυτής της Gartner, Patrick Hevesi, τόνισαν ότι η ενσωμάτωση το υ MITER είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για το Google Cloud, δεδομέ- νης της σημασίας του για την καθημερινή πρακτική ασφαλείας της σε μεγαλύτερους οργανισμούς. Ο Hevesi εκτιμά ότι τα νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας είναι απίθανο να προσελκύσουν πολλούς νέους πελάτες στο Google Cloud από μόνα τους, αλλά είναι πιθανόν να αποδειχθούν δημο- φιλή για τους υπάρχοντες χρήστες, συμπεριλαμβανομένου του τομέα εκπαίδευσης και οποιουδήποτε οργανισμού χρησιμοποι- εί το Google Workspace. Την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022, η εται- ρεία πραγματοποίησε εκδήλωση στα κεντρικά γραφεία της στην Αθήνα, όπου παρουσίασε το νέο όνομα και το νέο λο- γότυπο, τη στρατηγική και την πορεία της στον κλάδο των μεταφορών. Η Hellenic Train S.A., χρησιμοποιώντας το δίκτυο και την εν γένει σιδηροδρο- μική υποδομή του ΟΣΕ, πραγματοποιεί 342 δρομολόγια (επιβατικά και εμπορικά τρένα) την ημέρα, απασχολεί 637 άτομα προσωπικό και χρησιμοποιεί 1.160 μηχα- νές έλξης, βαγόνια και φορτάμαξες. Παράλληλα, είναι μέλος του ομίλου FS, που αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη σι- δηροδρομική εταιρεία στην Ευρώπη και δραστηριοποιείται ήδη στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Βρετανία. Ο όμιλος FS απασχολεί πάνω από 75.000 εργαζόμενους. Σε ετήσια βάση εξυπηρε- τούνται 830 εκατ. επιβάτες και μεταφέρο- νται 50 εκατ. τόνοι εμπορευμάτων. Τα αναβαθμισμένα τρένα ήδη έχουν δρομολογηθεί, σε λίγους μήνες αναμέ- νονται και τα ταχύτερα, που θα κάνουν την απόσταση Αθήνα – Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες και 20 λεπτά, σύντομα θα πραγματοποιηθούν βελτιώσεις και στον τομέα των παροχών, κυρίως με την ανα- βάθμιση των υπηρεσιών στους σταθ- μούς, ενώ στο μέλλον θα γίνουν κινήσεις προς υδρογονοκίνητα τρένα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, υπεγράφη μνημόνιο μεταξύ της Ferrovie dello Stato Italiane και του Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών με στόχο τη συνεργασία για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότη- τας, τις νέες «έξυπνες» τεχνολογίες, τις ψηφιακές μεθόδους για την ασφάλεια και συντήρηση των σιδηροδρόμων και την προώθηση των επιστημονικών μελετών της διατροπικής κινητικότητας και «ευ- φυών συστημάτων». Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ μετονομάστηκε σε Hellenic Train Του Στάθη Ασπιώτη

RkJQdWJsaXNoZXIy NjE3Njcz