TM_102

2 5|7|2022 #102 Το έργο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών με τίτλο Υπη- ρεσία Μίας Στάσης Επιχειρηματικής Ενημέρωσης και Επι- κοινωνίας εναρμονίζεται με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχημα- τισμού, σύμφωνα με τη Βεβαίωση που κοινοποίησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποι- ηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΨΔΑΔ, οι οποίες μεταξύ άλλων προβλέπουν ότι ο δικαιούχος υποχρεούται: • Να σχεδιάσει τις ψηφιακές υπηρεσίες με επίκεντρο τον άνθρωπο. • Να εφαρμόσει τις αρχές «Προστασία των Δεδομένων τον Σχε- διασμό και εξ Ορισμού» του GDPR. • Να λάβει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία και την ανθεκτικότητα των πληροφοριακών συστημάτων όπως αυτές περιγράφονται στο «Εγχειρίδιο Κυβερνοασφάλειας» της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας . • Να διασφαλίσει την παροχή των ψη- φιακών δημόσιων υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) • Να αναπτύξει τον κόμβο εφαρμόζο- ντας τις βασικές αρχές του SEO, ώστε να εξασφαλιστεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η εμφάνισή του κατά την αναζήτηση συναφών με το περι- εχόμενο όρων σε υψηλές θέσεις στις διαδεδομένες μηχανές αναζήτησης. Για να δείτε τη συνολική διαδικασία υλοποίησης του έργου, πα- τήστ ε εδώ . IT hub στη Θεσσαλονίκη από την Deutsche Telekom H Deutsche Telekom επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στην Ελλάδα και στις αναπτυξιακές προοπτικές της, επενδύο- ντας στη δημιουργία ενός κέντρου Πλη- ροφορικής και Λογισμικού (Telekom IT hub), στη Θεσσαλονίκη. Οι εργασίες του έχουν ήδη ξεκινήσει, με IT Experts που μεταφέρονται σταδιακά από το εξωτε- ρικό. Περισσότεροι από 200 επιπλέον επαγγελματίες της Πληροφορικής θα προσληφθούν στην Ελλάδα για την κα- λύτερη στελέχωση του κέντρου. Το κέ- ντρο θα καλύψει τις ανάγκες ΙΤ της DT στη Γερμανία, παρέχοντας υπηρεσίες πληροφορικής και λογισμικού. Πολύ σημαντική για την υλοποίηση της επένδυσης ήταν η συμβολή του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, καθώς ενεργοποίησε τον κρατικό μη- χανισμό και επιτάχυνε τις διαδικασίες για την ίδρυση και εγκατάσταση της εταιρείας στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, διευκόλυνε την άμεση μεταφορά και μετεγκατάσταση των IT Experts, εξα- σφαλίζοντας, την άδεια διαμονής. Πα- ράλληλα υπήρξε στενή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών για τη διευκόλυνση της εισόδου στη χώρα και το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την ΗΔΙΚΑ για την καταγραφή τους στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνι- κής ασφάλισης, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψής τους. Το Telekom IT hub στη Θεσσαλονίκη φι- λοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο καινοτόμα κέντρα Πληροφορικής στην Ευρώπη, δημιουργώντας αξία για την εταιρεία και τους ανθρώπους της, αλλά και για την τοπική κοινωνία και τη χώρα. Ο Peter Leukert, Deutsche Telekom Group CIO και CEO της Telekom IT, δή- λωσε: «Επιλέξαμε την Ελλάδα για την ίδρυση του Telekom IT hub, τόσο για το επίπεδο και την κατάρτιση του ανθρώ- πινου δυναμικού της χώρας, όσο και για την έμπρακτη υποστήριξη που παρέχει η Πολιτεία στις επενδυτικές πρωτοβου- λίες. Ευχαριστώ θερμά την πολιτική ηγεσία της χώρας, ιδίως του Υπουργεί- ου Μετανάστευσης και Ασύλου, για τις ταχύτατες και συντονισμένες δράσεις, χάρη στις οποίες το Telekom IT hub στη Θεσσαλονίκη έγινε πραγματικότητα». Νέος κόμβος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Της Βασιλικής Χονδροδήμου

RkJQdWJsaXNoZXIy NjE3Njcz