TM_100

2 1|7|2022 #100 Του Παναγιώτη Αποστολόπουλου Συνέντευξη με τον Πάνο Μητρόπουλο, Διευθυντή Πωλήσεων της Bluestream Solutions Η BlueStream Solutions , μ ια από τις κορυφαίες εταιρείες υπηρεσιών πλη- ροφορικής, ιδρύθηκε το 2008 στη Θεσ- σαλονίκη. Σήμερα η εταιρεία είναι ένας ολοκληρωμένος managed services provider, προμηθευτής end to end υπη- ρεσιών υποδομών on-premise και multi- cloud, cloud migration, application modernization, διαθεσιμότητας δεδο- μένων και υπηρεσιών outsourcing. Η BlueStream Solutions προσφέρει τις υπηρεσίες της σε περισσότερους από 180 πελάτες σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλ- κάνια, παρέχοντας αυστηρά SLA και στα πιο πολύπλοκα περιβάλλοντα. Το τεχνικό της δυναμικό απαρτίζεται από δύο διευθύνσεις που προσφέρουν Υπη- ρεσίες on-Premise και Cloud ενώ είναι πλήρως εξειδικευμένο με πιστοποιήσεις από όλους τους καθιερωμένους προ- μηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft, IBM, Netapp, HP, Checkpoint, Cisco, Commvault και Veeam. Το Techmail σ υνάντησε τον κο Πάνο Μητρόπουλο, Διευθυντή Πωλήσεων της Bluestream Solutions, και συζήτησε μαζί του για τις νέες υπηρεσίες και λύ- σεις που παρέχει η εταιρεία, αλλά και τις προκλήσεις στον κυβερνοχώρο. - Κε Μητρόπουλε, ποιες υπηρεσί- ες παρέχει σήμερα η Bluestream Solutions σε οργανισμούς και επι- χειρήσεις; Η Bluestream σήμερα είναι ένας managed service provider, που προ- σφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες υποδομής σε on-premise, hybrid και multi-cloud περιβάλλοντα, cloud migration services, διαθεσιμότη- τα δεδομένων και outsourcing services. Υποστηρίζουμε αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα (hw,sw) πελάτες σε Ελ- λάδα, Κύπρο και Βαλκάνια. Η εταιρεία εξυπηρετεί πάνω από 180 συμβόλαια υποστήριξης, τα περισσότερα από αυτά με πολύ απαιτητικά SLAS. Γνωρίζοντας λοιπόν εκ βαθέων την on-premise υποδομή των πελατών μας και τις μελ- λοντικές ανάγκες τους, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το ταξίδι του digital transformation και τη μετάβασή τους στο Cloud. Η Bluestream διαθέτει μηχα- νικούς με πολύ υψηλό επίπεδο εμπειρί- ας και τεχνογνωσίας όσον αφορά στην υλοποίηση πολυσυνθέτων έργων και σε πιστοποιήσεις σε όλους τους κορυ- φαίους IT Vendors. Ειδικότερα για το CLOUD, πέρα από GOLD partners της Microsoft σε όλα τα πεδία ενασχόλησής μας, διαθέτουμε το Windows Server και SQL Server Migration to Microsoft Azure Advanced Specialization, με πλάνο για πιστοποίηση σε 2 ακόμη Advanced Specializations στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Παράλλη- λα, εξειδικευόμαστε σε πλατφόρμες, όπως IBM AIX, OS400, SUSE, REDHAT και προσφέρουμε κάθετες επώνυμες λύσεις σε κρίσιμες υποδομές των πε- λατών μας, όπως είναι τα Backup, DR. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι τα τρία τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει και εξειδικευθεί σε Cybersecurity λύσεις προσφέροντας peace of mind όσον αφορά στις επιθέσεις ασφαλείας. - Ποια η ακριβής θέση σας στην Bluestream Solutions και ποιες οι αρ- μοδιότητές σας; Είμαι ο εμπορικός διευθυντής της Bluestream. Βλέπω την ομάδα πωλήσε- ων, το marketing, το bdm και ταυτόχρο- να βλέπω προσωπικά τους critical πελά- τες της εταιρείας στη Νότια Ελλάδα. Στη σφαίρα δικαιοδοσίας μου είναι επίσης το vendor management, οι νέες αγορές και γενικότερα όλο το expansion της εταιρείας, τόσο σε επίπεδο προσφε- ρόμενου portfolio, όσο και σε επίπεδο νέων πελατών και συνεργασιών. - Πώς βλέπετε την αγορά, δεδομένης της πολυετούς εμπειρίας σας; Η αγορά αλλάζει ραγδαία. Παράγοντες όπως η πανδημία, ο πόλεμος στην Ου- κρανία και το ενεργειακό πρόβλημα αλλάζουν το μοντέλο εργασίας των επιχειρήσεων. Το brain-drain είναι μια πραγματικότητα. Επίσης, πολλοί νέοι εξακολουθούν και φεύγουν στο εξωτε- ρικό και η ανεύρεση ικανών στελεχών γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Η ανάγκη προώθησης όλων των κλάδων σε νέες αγορές και οι νέες απαιτήσεις κάνουν το digital transformation επιτακτική ανά- γκη για το σύνολο των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την αποτελεσματική συ- ντήρηση των on-premise υποδομών και τη zero trust φιλοσοφία σε σχέση με την ασφάλειά τους. Ακριβώς αυτή είναι και η κεντρική φιλοσοφία της Bluestream σε όλους τους πελάτες μας: 24/7 υποστή- ριξη στις υποδομές, αποτελεσματική και άμεσα παραγωγική μετάβαση στο cloud και δημιουργία-υλοποίηση της απαραίτητης αρχιτεκτονικής ασφαλείας για το σύνολο του IT περιβάλλοντος. Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη εδώ .

RkJQdWJsaXNoZXIy NjE3Njcz