ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

17 Μαρτίου 2022 09:01

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών στις υποδομές του έργου G-Cloud

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών για τη «Μετάπτωση ηλεκτρολογικών υποδομών κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων στις υποδομές του έργου G-CLOUD» με CPV: 31200000 και 51100000, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 359.600 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος σε κανονική προθεσμία, τουλάχιστον 35 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση (11 Μαρτίου 2022) και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι υπηρεσίες διασύνδεσης και μετάπτωσης των υφιστάμενων ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών που τροφοδοτούν τα Data Centers της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις υποδομές του G-Cloud, το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις του κατά TIER III προτύπου.

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Τεύχος 30

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design