ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

9 Μαρτίου 2023 06:45

Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Epsilon Net

Ο Όμιλος Εταιρειών EPSILON NET ανακοινώνει την επίτευξη ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2022.

Ειδικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 49%, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους κατά 70%, ενώ ταυτόχρονα επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση του περιθωρίου (margin) EBITDA, το οποίο διαμορφώθηκε στο 33,36% επί του Κύκλου Εργασιών έναντι του 29,88% το 2021. Το ποσοστό αύξησης στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, προήλθε τόσο από τον σημαντικό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης (άνω του 60%) όσο και από τη συμβολή στοχευμένων εξαγορών που επιτάχυναν τον στρατηγικό στόχο της διοίκησης του Ομίλου για προϊόντα και υπηρεσίες  all in one solution, συνεχή διεύρυνση μεριδίου αγοράς και επίτευξη υψηλών επιδόσεων τελικής κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2022, που καταρτίσθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου το 2022 ανήλθε σε 75,11 εκατ. ευρώ, έναντι 50,51 εκατ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση 49%, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 25,05 εκατ. ευρώ, έναντι 15,09 εκατ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση 66%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 70% ανερχόμενα σε 18,30 εκατ. ευρώ, έναντι 10,78 εκατ. ευρώ το 2021.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία, για το 2022 ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 28,70 εκατ. ευρώ, έναντι 18,95 εκατ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση 51%, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 14,62 εκατ. ευρώ, έναντι 8,10 εκατ. ευρώ το 2021, βελτιωμένα κατά 81%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 107% ανερχόμενα σε 11,67 εκατ. ευρώ, έναντι 5,64 εκατ. ευρώ το 2021.

Ακόμα, η ρευστότητα του Ομίλου συνέχισε την αυξητική της πορεία (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 26,65 εκατ. ευρώ), παρά τις σημαντικές εξαγορές που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2022, (CSA, DIGITAL 4U, TAXHEAVEN, Hotel Availabilities, BookOnlineNow, HotelonCloud), καθώς και την αγορά του κτιριακού συγκροτήματος στην έδρα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, παρέχοντας στη Διοίκηση του Ομίλου τη δυνατότητα απρόσκοπτης συνέχισης του προγράμματος εξαγορών και υλοποίησης νέων επιχειρηματικών κινήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Περαιτέρω, κατά το 2022 ενισχύθηκαν σημαντικά και τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου (+41%), τα οποία ανήλθαν σε 58,30 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος διαθέτει αρνητικό καθαρό δανεισμό ύψους 6,37 εκατ. ευρώ (ενώ στον υπολογισμό του αρνητικού δανεισμού δεν έχει συμπεριληφθεί ποσό 2,81 εκατ. ευρώ, που έχει επενδυθεί σε τίτλους σταθερής απόδοσης, αυξάνοντας περαιτέρω τα τελικά καθαρά διαθέσιμα).

Επίσης, ο Όμιλος θα προχωρήσει και τη φετινή χρονιά σε διανομή μερίσματος, το ύψος του οποίου θα προκύψει με βάση τα διανεμόμενα κέρδη και θα αποφασιστεί κατά την Τακτική Γ.Σ. των μετόχων.

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η πορεία ανάπτυξης θα συνεχιστεί και το 2023, με τις εταιρείες τού Ομίλου να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό τού ιδιωτικού τομέα της ελληνικής οικονομίας με βασικούς άξονες:

• Την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς του Business Software, του eCommerce και του Fintech.

• Την ενίσχυση του ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προστιθέμενης αξίας με την παροχή «all in one solution» για τους τελικούς πελάτες.

• Τη συνεχή αύξηση του «τελικού εσόδου ανά πελάτη».

Επιπλέον, εκτιμάται ότι, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, η ζήτηση για τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα για το 2023, χωρίς να επηρεαστεί από τις πληθωριστικές πιέσεις που παρατηρούνται στη γενική οικονομία (και ειδικά στην κατανάλωση), ενώ θα ενισχυθεί περαιτέρω με την παροχή κινήτρων μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων από:

• Το Ταμείο Ανάκαμψης για τον ιδιωτικό τομέα που είναι ήδη σε εξέλιξη.

• Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 που ξεκίνησε από τις 15 Φεβρουαρίου 2023 (με νέες ενισχύσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ).

• Τα ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία του τραπεζικού τομέα.

Τεύχος 243

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design