ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

13 Δεκεμβρίου 2022 06:44

Παράταση προθεσμίας κατάθεσης προσφορών για το Μετρό Θεσσαλονίκης

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Εγκρίθηκε η παράταση των προθεσμιών για τον διαγωνισμό Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για τη σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, η νέα προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11 π.μ., ενώ προθεσμία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» ορίζεται η Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11 π.μ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση του δικτύου του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος IT-ERP υποστήριξης της διοικητικής λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, ενσωματωμένου και σε λειτουργική ενότητα με τα λοιπά υφιστάμενα συστήματα (λογισμικό, λειτουργική υποδομή / εξοπλισμό και κεντρικά υπολογιστικά συστήματα) του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, οι Υπηρεσίες Αναδόχου συνίστανται σε:

• Υπηρεσίες Εμπορικής Λειτουργίας.

• Υπηρεσίες Προληπτικής και Διορθωτικής Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού.

• Υπηρεσίες καθαρισμού για τους χώρους του Έργου.

• Υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας σύμφωνα με τους επί μέρους όρους της παρούσας σύμβασης.

• Υπηρεσίες κομίστρου. Η συνολική εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 292.000.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στον διαδικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Τεύχος 192

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364



ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design