ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

10 Μαΐου 2023 06:48

Η ΚτΠ αναζητά ανάδοχο για νέο διαγωνισμό

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό για το έργο Κεντρικός Συντονισμός και Διοίκηση Προγράμματος – Smart Readiness.

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών προς την αναθέτουσα αρχή για την υποστήριξη, παρακολούθηση, συντονισμό, διαχείριση όλων των έργων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Ετοιμότητα υποδομών για έξυπνα κτίρια (Smart readiness)», καθώς και για τη συνολική εποπτεία των εργασιών, την κεντρική διοίκηση του προγράμματος και το συντονισμό των εμπλεκόμενων μερών. Από την ενεργοποίηση του προγράμματος, απαιτείται μια συστηματική προσέγγιση για τη διοίκηση και εποπτεία του, ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά επιμέρους πτυχές της διαχείρισης, υποστήριξης και λειτουργίας. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται μία συνεκτική εποπτεία και διοίκηση (Program Management) που θα βοηθήσει στη συνεκτικότερη διαχείριση. Στο πλαίσιο του υποέργου θα εκπονηθεί μελέτη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και μελέτη εκτίμησης αντικτύπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023 και ο συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των 156.471,77 ευρώ.

Τεύχος 281

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design