ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

13 Μαρτίου 2023 06:49

Η ΕΔΥΤΕ αναβαθμίζει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών εισιτηρίων των ΚΤΕΛ 

Της Αφροδίτης Μπαλίδου 

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για το έργο: Διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου 24 ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας, στο πλαίσιο του υποέργου 6 της πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας». 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου των ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που διαχειρίζεται η ΕΔΥΤΕ, έτσι ώστε να πραγματοποιούνται: 

• Οι διαδικασίες επέκτασης των δικαιωμάτων μετακίνησης στους φοιτητές ΑΕΙ με 

αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς υποχρέωση προσέλευσης σε φυσικό εκδοτήριο. 

• Οι λειτουργίες πώλησης και επικύρωσης των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις 

νέες ακαδημαϊκές ταυτότητες των φοιτητών ΑΕΙ. 

Πιο συγκεκριμένα και μετά από επικοινωνία με τις δύο ομοσπονδίες ΚΤΕΛ της χώρας και έπειτα από τη διενέργεια διαγωνισμού, κατά τη διενέργεια του οποίου δεν υποβλήθηκε ουδεμία προσφορά για το τμήμα το οποίο συνιστά το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξή του, καθώς η διαδικασία απέβη άγονη. Το αντικείμενο του έργου χωρίζεται πλέον σε 2 τμήματα, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση των υπηρεσιών της εν λόγω σύμβασης για κάθε μία ομάδα ΚΤΕΛ. Ο διαχωρισμός αυτός πραγματοποιήθηκε διότι τα συστήματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου των ομάδων αυτών των ΚΤΕΛ παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 89.280 ευρώ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 72.000 ευρώ, ΦΠΑ: 17.280 ευρώ). Η διάρκεια της σύμβασης για έκαστο τμήμα ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00. 

Τεύχος 245

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design