ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

23 Μαΐου 2023 06:43

Διαγωνισμός για υπηρεσίες e-Ticket σε αρχαιολογικούς χώρους

Η Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) διενεργεί ηλεκτρονικό ανοιχτό άνω των ορίων διαγωνισμό για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης καλής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ελέγχου πρόσβασης κοινού και των σχετικών υπολογιστικών υποδομών (Υποδομή ως Υπηρεσία) για αρχαιολογικούς χώρους και αρχαιολογικά μουσεία».

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας των συστημάτων E–Ticketing (κάλυψη κεντρικά της έκδοσης εισιτηρίων καθώς και της διαχείρισης των εκδοτηρίων εισιτηρίων) και Access Control (Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης – Access Control, τουρνικέ, φορητές συσκευές επικύρωσης κ.λπ.) αλλά και η συντήρηση του απαιτούμενου εξοπλισμού και αντίστοιχου λογισμικού.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον τριάντα πέντε ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή τουλάχιστον τριάντα ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφόσον η υποβολή των προσφορών γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η 16/06/2023 ενώ ο προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 900.000 ευρώ.

Τεύχος 290

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design