ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

18 Ιανουαρίου 2023 06:43

Διαγωνισμός για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και Οργάνωσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων του έργου Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δάνειων, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που θα υποστηρίζει τις διαδικασίες Διαχείρισης και Οργάνωσης των Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Πιο συγκεκριμένα, το προς ανάπτυξη Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα θα υποστηρίζει τα ακόλουθα επιμέρους συστήματα που αντικατοπτρίζουν τις κύριες διευθύνσεις και λειτουργίες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων:

• Σύστημα Καταθετικών και Ταμειακών Λειτουργιών.

• Σύστημα Δανείων Φυσικών & Νομικών Προσώπων.

• Σύστημα Εκκαθάρισης Απαλλοτριώσεων.

• Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δικογράφων.

• Σύστημα Είσπραξης Εσόδων και Διοικητικής Εκτέλεσης.

Στο αντικείμενο της σύμβασης θα περιλαμβάνεται και η παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:

• Μελέτη υλοποίησης – ανάλυσης απαιτήσεων.

• Μελέτη ασφαλείας και προστασίας ιδιωτικότητας.

• Προμήθεια λογισμικού και αδειών χρήσης.

• Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών και ψηφιακών υπηρεσιών.

• Υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων.

• Υπηρεσίες εκπαίδευσης.

• Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης – Help desk.

• Υπηρεσίες πιλοτικής και δοκιμαστικής λειτουργίας.

• Υπηρεσίες εγγύησης και συντήρησης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, και η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ορίζεται στα 4.260.000 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023.

Τεύχος 208

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design