ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

22 Δεκεμβρίου 2022 06:44

Διαγωνισμός για το Πληροφοριακό Σύστημα FACTA της ΑΑΔΕ

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του Πληροφοριακού Συστήματος FATCA Reporting System (FRS) της ΑΑΔΕ για 8 μήνες με δικαίωμα προαίρεσης για12 μήνες ακόμη.

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα εξής τμήματα:

Τμήμα Α’: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος FATCA Reporting System (FRS) για την κάλυψη των αναγκών της ΑΑΔΕ, διάρκειας 4 μηνών.

Τμήμα Β’: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος FATCA Reporting System (FRS) για την κάλυψη των αναγκών της ΑΑΔΕ, διάρκειας 8 μηνών και με δικαίωμα προαίρεσης για 12 επιπλέον μήνες.

Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να συντηρεί το λογισμικό του πληροφοριακού συστήματος για το χρονικό διάστημα της σύμβασης συντήρησης, παρέχοντας υπηρεσίες που αφορούν σε:

• Διασφάλιση καλής λειτουργίας έτοιμου λογισμικού της Υποδομής που σχετίζεται με την ορθή Λειτουργία της Εφαρμογής (Microsoft Sharepoint Server Farm (Web – Database)).

• Εντοπισμό αιτιών βλαβών / δυσλειτουργιών και αποκατάσταση, κατόπιν τεκμηριωμένης ειδοποίησης από τον Φορέα.

• Ενημέρωση του Φορέα για τυχόν προτεινόμενες αναβαθμίσεις / διορθωτικές εκδόσεις του λογισμικού.

• Παράδοση – εγκατάσταση αναβαθμίσεων/διορθωτικών εκδόσεων (updates, patches, ή minor releases) λογισμικού, μετά από έγκριση του Φορέα.

• Παροχή βελτιωτικών εκδόσεων όλων των customizatons, διεπαφών με άλλα συστήματα κ.λπ., για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας τους.

• Παράδοση τεκμηρίωσης – αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων της εφαρμογής.

• Έλεγχος και tuning Βάσης Δεδομένων – Βελτιστοποιήσεις στη δομή της βάσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση του συστήματος.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των 124.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Τεύχος 199

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design