27 Ιανουαρίου 2023 06:43

Διαγωνισμός για Τεχνικό Σύμβουλο αναφορικά με το MARKET PASS

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η Κοινωνία της Πληροφορίας διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο Τεχνικός Σύμβουλος σχεδιασμού και διαχείρισης του Προγράμματος «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών ειδών διατροφής λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών (MARKET PASS)».

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών προς την αναθέτουσα αρχή για την υποστήριξη, παρακολούθηση, συντονισμό και διαχείριση όλων των έργων που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος.

Ενδεικτικά οι εργασίες που θα κληθεί να εκτελέσει ο ανάδοχος με τη βοήθεια του Υπευθύνου Προγράμματος και του Back Office μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής για την εποπτεία της ανάπτυξης και λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας.

• Παρακολούθηση προόδου, συντονισμός εργασιών επιμέρους αναδόχων – παροχή κατευθύνσεων.

• Έλεγχος παραδοτέων επιμέρους αναδόχων και εισήγηση στην αναθέτουσα αρχή.

• Διοικητική διεκπεραίωση υποχρεώσεων.

• Γενική διοικητική υποστήριξη στην αναθέτουσα αρχή.

• Υποστήριξη Επιτροπής Ενστάσεων.

• Υπηρεσίες υποστήριξης οικονομικής διαχείρισης της αναθέτουσας αρχής.

• Πρόσθετες οριζόντιες υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Το σύνολο των ενδεικτικών υπηρεσιών που αναφέρονται παραπάνω συνοδεύεται από ένα πλήθος ενεργειών, για τις οποίες καλείται ο ανάδοχος να παρέχει συνεχή υποστήριξη προς την αναθέτουσα αρχή. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα: Υποστήριξη σε ειδικότερα θέματα διαχείρισης, διακίνησης και αρχειοθέτησης φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου και υποβολή έκτακτων αναφορών.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, έχοντας διαμορφώσει μια σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη για το Έργο, υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική του Προσφορά, μία ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση, την οποία θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου. Επίσης, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει πιθανούς κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν κατά την υλοποίηση, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης σε περίπτωση που επέλθουν (risk response).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 172.000 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 213.280 ευρώ, ΦΠΑ 24% 41.280 ευρώ) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2023.

Τεύχος 215

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design