ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

8 Φεβρουαρίου 2023 06:43

Διαγωνισμός για μετάπτωση δεδομένων του KEPMANAGEMENT

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) επαναπροκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για το έργο Μετάπτωση δεδομένων του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος «Ανθρώπινου Δυναμικού» των ΚΕΠ, στο πλαίσιο του υποέργου 7 της πράξης Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κύριο μέρος του έργου αποτελεί η μετάπτωση δεδομένων από το υπάρχον σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού και η υλοποίηση λειτουργικότητας του νέου Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού ΚΕΠ: Η μετάπτωση αφορά στη λήψη δεδομένων από την υφιστάμενη βάση δεδομένων KEPMANAGEMENT (τεχνολογίας Microsoft Access) που παρακολουθεί τις σχέσεις μεταξύ καταστημάτων, θέσεων εργασίας και υπαλλήλων των ΚΕΠ καθώς και τις μεταβολές αυτών. Τα δεδομένα που θα ληφθούν από το εργαλείο αυτό, θα πρέπει να είναι συμβατά με τα υλοποιούμενα συστήματα (BackOffice των ΚΕΠ). Ο ανάδοχος, επομένως, θα πρέπει να υλοποιήσει ένα νέο σύστημα διαχείρισης του προσωπικού των ΚΕΠ και να ολοκληρώσει τις παρακάτω δύο εργασίες:

• Να μελετήσει και να υλοποιήσει (προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες) τη μετάπτωση και μεταφορά των υπαρχόντων δεδομένων από τα υφιστάμενα συστήματα, ώστε να είναι αξιοποιήσιμα από το νέο σύστημα κατά 100%.

• Να αναπτύξει (κάνοντας χρήση των αρχών, τεχνολογιών και εργαλείων) νέο σύστημα διαχείρισης (ΚΕΠ-MANAGER), το οποίο θα αξιοποιεί τα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από την προηγούμενη φάση της μετάπτωσης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% – των 69.130 ευρώ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00.

Τεύχος 223

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design