6 Απριλίου 2023 06:47

Αναζήτηση αναδόχου για υποστήριξη του Smart Readiness

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό για το Υποέργο 4: Υπηρεσίες υποστήριξης δικαιούχων και εγκαταστατών (Help Desk) και διαχείρισης κύκλου ζωής αιτήσεων – Smart Readiness, του συνολικού έργου «Ετοιμότητα υποδομών για έξυπνα κτίρια».

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών για όλη τη διάρκεια της δράσης Smart Readiness, δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, λόγω της ανάγκης για την εφαρμογή μιας ενιαίας μεθοδολογίας διαχείρισης για τη λειτουργία γραφείου ενημέρωσης και υποστήριξης του προγράμματος (help-desk), καθώς και τη διαχείριση των αιτήσεων συμμετοχής/έγκρισης αιτήσεων εγκαταστατών και δικαιούχων του προγράμματος Smart Readiness. Προσφορές γίνονται αποδεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.189.506,29 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 1.474.987,80 ευρώ, ΦΠΑ 24% 285.481,51 ευρώ). Μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, κατά την υλοποίηση του έργου και πριν τη λήξη της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης με αύξηση του φυσικού αντικειμένου του έργου (όπως αυτό περιγράφεται στη σύμβαση) έως 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, δηλαδή έως του ποσού των 274.501,45 ευρώ, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 31 μήνες ή έως την 31/12/2025, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ελέγχου και παραλαβής παραδοτέων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023.

Τεύχος 263

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design