ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

2 Μαΐου 2023 06:43

Αναζήτηση αναδόχου για υποστήριξη του ΕΔΤ 

Της Αφροδίτης Μπαλίδου 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό για το Υποέργο Α/Α 3: Υποστήριξη / συντήρηση Μητρώου Φορέων του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών (ΕΔΤ), του έργου «Δράσεις επέκτασης και υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών – ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας. 

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού και υπηρεσιών Εκπαίδευσης του προσωπικού της ΚτΠ με σκοπό την υποστήριξη και συντήρηση του περιεχομένου του Μητρώου Φορέων του ΕΔΤ. 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα θα υποστηρίζει τις διαδικασίες της λειτουργίας του για τη διαχείριση των «περιουσιακών στοιχείων» (Assets) του Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (τμήματα του κεντρικού εξοπλισμού, τμήματα του εξοπλισμού σε φορείς, λογισμικά και οι άδειες χρήσης αυτών), ώστε να επιτυγχάνεται η τεχνικο-οικονομική βελτιστοποίηση και το μεγαλύτερο δημοσιονομικό όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο. Το νέο ΟΠΣ θα περιλαμβάνει: 

Υποσύστημα βάσης δεδομένων διαχείρισης διαμόρφωσης (Configuration Management database – CMDB), το οποίο θα αποτελέσει το single point of truth του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Το υποσύστημα αυτό θα αποτελέσει το μοναδικό σημείο αναφοράς για τη διαχείριση του κύκλου ζωής και διαχείρισης αλλαγών των συστημάτων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Μέσω του υποσυστήματος θα πραγματοποιηθεί η ενοποίηση των κατανεμημένων πληροφοριών, οι οποίες στην παρούσα φάση βρίσκονται στα επιμέρους συστήματα διαχείρισης των αναδόχων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, σε ένα κεντρικοποιημένο αποθετήριο γνώσης, το οποίο θα αποτελέσει την ενιαία πηγή αλήθειας και σημείο αναφοράς για όλους του εμπλεκόμενους στο πλαίσιο διαχείρισης αλλαγών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. 

Υποσύστημα διαχείρισης παγίων (Information Technology Asset Management -ΙΤΑΜ) του ΕΔΤ. Το υποσύστημα αυτό θα έχει ως στόχο την καταγραφή, οργάνωση, παρακολούθηση των παγίων (εξοπλισμού – λογισμικού) του κάθε δημόσιου φορέα σε σχέση με το Μητρώο Φορέων του Δικτύου Δημόσιου Τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ που διατηρείται στο CRM σύστημα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. 

Όλα τα επιμέρους υποσυστήματα του ΟΠΣ θα διαλειτουργούν, θα επικοινωνούν και θα αποτελούν μέρη ενός ΟΠΣ. 

Επιπλέον, ο ανάδοχος καλείται να προσφέρει και υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιστοποίησης σε στελέχη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Έργων Υποδομών της ΚτΠ, τα οποία απασχολούνται στο ΕΔΤ, κατά τα πρότυπα ITIL. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.052.768,99 ευρώ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή, 26 Μαΐου και ώρα 14:00

Τεύχος 275

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design