ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

15 Μαρτίου 2023 06:46

Αναζήτηση αναδόχου για τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές του ΥΠΕΞ

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό για το έργο: Ανάπτυξη – Επέκταση Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών Υπουργείου Εξωτερικών του Υποέργου 4: «Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Ασφάλειας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κρυπτογράφησης», χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 – Ταμείο Ανάκαμψης.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι:

Η αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υποδομών του Υπουργείου μέσα από μελέτη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση υποδομών ΤΠΕ, δομημένης καλωδίωσης, ενεργού δικτυακού εξοπλισμού: Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό της τηλεπικοινωνιακής υποδομής της Κεντρικής Υπηρεσίας και θα καλύψει κυρίως:

• Υλοποίηση δομημένης καλωδίωσης όλων των κτιρίων (οπτικές ίνες και χαλκός).

• Αποξήλωση παλιών δικτυακών κατανεμητών (κτιρίων και ορόφων) και αντικατάσταση τους με σύγχρονους.

• Αναδιαμόρφωση χώρων όπου θα εγκατασταθούν οι δικτυακοί κατανεμητές προκειμένου να πληρούνται απαιτήσεις ασφαλείας.

• Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και παρακολούθησης όλων των κατανεμητών των κτιρίων (κάμερες, αισθητήρες κ.λπ.).

• Προμήθεια ενεργού δικτυακού εξοπλισμού (routers, firewalls, switches, IDS κ.λπ.) και συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύου.

Η υλοποίηση κλειστού συστήματος τηλεδιάσκεψης μέσω μελέτης, εγκατάστασης και παραμετροποίησης κλειστού συστήματος τηλεδιάσκεψης. Παρακολούθηση, εκπαίδευση και υποστήριξη (help desk): Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ασφαλούς συστήματος τηλεδιασκέψεων, που θα παρέχει κυρίως:

• Δυνατότητα ταυτόχρονης επικοινωνίας με εικόνα και ήχο μεταξύ ομάδων χρηστών που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία του ΥΠΕΞ στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

• Δυνατότητα διαμοιρασμού δεδομένων ταυτόχρονα, μέσω της οποίας οποιοσδήποτε συμμετέχει σε μία τηλεδιάσκεψη έχει τη δυνατότητα να «μοιραστεί» με τους απομακρυσμένους χώρους υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

• Δυνατότητα διαλειτουργίας με υπάρχουσα δομή επικοινωνίας του ΥΠΕΞ.

• Δυνατότητα επικοινωνίας με ομάδες χρηστών που βρίσκονται σε σημεία εκτός ΥΠΕΞ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.770.161,29 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 8.395.000 ευρώ, ΦΠΑ 24% 1.624.838,71 ευρώ). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή, 7 Απριλίου 2023.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design