21 Φεβρουαρίου 2023 06:44

Αναζήτηση αναδόχου για έργο της ΚτΠ

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό κάτω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο Σύμβουλος υποστήριξης της ΚτΠ για την αξιολόγηση και ένταξη έργων στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, του άξονα 2.3 «Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων», της δράσης 16706 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η υποστήριξη της ΚτΠ κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών».

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα παρέχει ενδεικτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

• Υποστήριξη κατά την εκπαίδευση των φυσικών προσώπων που πρόκειται να στελεχώσουν τις ομάδες αξιολογητών.

• Υποστήριξη κατά τον σχεδιασμό συστήματος εξετάσεων που θα λάβουν χώρα με το πέρας της ανωτέρω εκπαίδευσης προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ικανότητά των εκπαιδευόμενων να αναλάβουν ρόλο αξιολογητή.

• Υποστήριξη κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης.

• Υποστήριξη της γνωμοδοτικής επιτροπής καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της κατά το Β’ στάδιο αξιολόγησης.

• Υποστήριξη της επιτροπής ενστάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας  παραλαβής, οργάνωσης και εξέτασης των ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν με το πέρας των σταδίων αξιολόγησης και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

• Υποστήριξη των ομάδων χειρισμού έργων/χειριστές έργων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 214.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 265.360 ευρώ, ΦΠΑ 24% 51.360 ευρώ). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00.

Τεύχος 232

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design