18 Μαΐου 2023 06:50

Αναζήτηση αναδόχου για έργο στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Υλοποίηση Διασύνδεσης Υψηλής Χωρητικότητας ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με ΕΔΥΤΕ»

Αντικείμενο του έργου συνιστά η παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της διασύνδεσης του Δικτύου Δημόσιου Τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με το ΕΔΥΤΕ. Το αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται στην υλοποίηση διασύνδεσης μεταξύ των δικτύων ΣΥΖΕΥΞΙΣ-ΙΙ και ΕΔΥΤΕ. Για το φυσικό επίπεδο της διασύνδεσης αυτής, θα πραγματοποιηθεί μίσθωση οπτικών ινών (μέσω προσφερόμενου ζεύγους σκοτεινής ίνας). Οι υπηρεσίες διασύνδεσης θα παρασχεθούν με πολυπλεξία μήκους κύματος, μέσω εξοπλισμού DWDM του ΕΔΥΤΕ.

Επίσης, στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθούν:

• Μελέτη Εφαρμογής

• Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης & HelpDesk

• Υπηρεσίες Φάσης Λειτουργίας

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον τριάντα ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφόσον η υποβολή των προσφορών γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η 16η Ιουνίου 2023 και ο συνολικός προϋπολογισμός (χωρίς Φ.Π.Α.) του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.109.856 ευρώ.

Η Προκήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Τεύχος 287

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design