ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

26 Ιανουαρίου 2023 06:43

Αναβάθμιση του οπτικού δικτύου της ΕΔΥΤΕ

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) διακηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων για το έργο Επέκταση και αναβάθμιση χωρητικότητας του οπτικού δικτύου της ΕΔΥΤΕ.

Αντικείμενο της διακήρυξης αποτελεί η επέκταση του οπτικού δικτύου μετάδοσης της ΕΔΥΤΕ με την προσθήκη ενός νέου κόμβου, καθώς και την αναβάθμιση της χωρητικότητάς του με την προμήθεια καρτών μετάδοσης (transponders) σε ταχύτητες έως 400Gbps. Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες μελέτης εφαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πενταετούς συντήρησης.

Η υλοποίηση των υποδομών του έργου πρέπει να ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για ανοικτή αρχιτεκτονική (open architecture) και ανοικτά συστήματα (open systems).

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τρεις μήνες από την υπογραφή της. Η διάρκεια των υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού ορίζεται σε πέντε έτη από την παράδοση του έργου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό – συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των 450.120 ευρώ (363.000 + ΦΠΑ 24% 87.120 ευρώ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00.

Τεύχος 214

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design