ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

18 Απριλίου 2023 06:44

Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για στρατεύσιμους

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) διενεργεί ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό για το για το Υποέργο 1: Υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του Εργαστηρίου Ψηφιακών Δεξιοτήτων Στρατού, του σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU.

Το παρόν έργο αφορά στην ενσωμάτωση ενός προγράμματος αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Στόχος είναι να αξιοποιηθεί καλύτερα η θητεία των στρατεύσιμων, να υποστηριχθούν οι στρατεύσιμοι στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας που είναι ενσωματωμένη στις ένοπλες δυνάμεις και να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους ικανότητες για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας μετά το τέλος της στρατιωτικής τους θητείας.

Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου συνίσταται στην παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών προς τους στρατεύσιμους:

• Υπηρεσίες συμβουλευτικής.

• Υπηρεσίες κατάρτισης.

• Υπηρεσίες πιστοποίησης.

• Προμήθεια φορητών συσκευών.

Οι υπηρεσίες που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία – πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σημαντικές στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων των στρατεύσιμων και της αξιοποίησης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας για την παραγωγή προστιθέμενης αξίας όσον αφορά στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των στρατεύσιμων.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας – πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 71.785.698 ευρώ, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% όπου απαιτείται.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη, 2 Μαΐου 2023 και ώρα 12:00.

Τεύχος 266

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design