ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

9 Φεβρουαρίου 2023 06:43

Ανάδοχος για την υποστήριξη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Της Αφροδίτης Μπαλίδου

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός (ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ) προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» ως ενδιάμεσου φορέα τού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» (ΕΠ ΜΔΤ).

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ κατά τη διαχείριση των έργων που της έχουν εκχωρηθεί, και όσων επιπλέον χρηματοδοτηθούν, από το ΕΠ ΜΔΤ, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι υπηρεσίες του Συμβούλου Υποστήριξης αναμένεται να υποστηρίξουν την ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ στη διαδικασία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων που διαχειρίζεται στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΔΤ και την επίτευξη των στόχων αυτού. Οι εν λόγω υπηρεσίες διακρίνονται στις παρακάτω βασικές ενότητες:

• Υποστήριξη σε Δράσεις Προγραμματισμού και Παρακολούθησης.

• Υποστήριξη στην Αξιολόγηση, Ένταξη και Τροποποίηση Πράξεων.

• Υποστήριξη στη Διαχείριση και Παρακολούθηση των Πράξεων.

• Υποστήριξη των Επιτόπιων Επαληθεύσεων των Πράξεων.

• Υποστήριξη της ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ στην εισαγωγή στοιχείων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00. Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης με ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό του 1.142.400 ευρώ.

Τεύχος 224

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το TΕCHmail είναι το πρώτο διαδραστικό καθημερινό περιοδικό της LIBRA PRESS, που έρχεται να καλύψει δημοσιογραφικά με ειδήσεις, νέα και ρεπορτάζ τον κλάδο της επιχειρηματικότητας, που αφορά κατά βάση εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
LIBRA PRESS
Καυκάσου 145, Αθήνα, 11364ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER


TechMail
Libra Press © Copyright 2022 | All Rights Reserved
Dual Design